Πληροφορίες παράδοσης

Όλα τα είδη μας αποστέλονται, κατόπιν επικοινωνίας μας, με ταχυμεταφορικές υπηρεσίες (Courier) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) όσο αφορά τις ηλεκτρονικές άδειες χρήσης (electronic license) ή ορισμένα λογισμικά (software).